Viết chương trình C đầu tiên - Hello World

Phần 2: Viết chương trình C đầu tiên - Hello World

Những ai bắt đầu lập trình hầu như từng bước qua giai đoạn này, kể cả những chuyên gia hàng đầu như Bill Gates thì đều bắt đầu là beginner.

Nội dung

  • Viết chương trình đầu tiên
  • Đối sô và biến trả về