Tự học lập trình Python: Xây dụng 6 ứng dụng thực tế

Khóa tự học lập trình Python đầy đủ nhất bao quát từ web, cơ sở dữ liệu, xử lý ảnh cho đến khoa học dữ liệu và nhiều lĩnh vực khác.

Tự học lập trình Python: Xây dụng 6 ứng dụng thực tế

Bạn sẽ học những gì

Căn bản về lập trình
Làm thế nào để lập trình trên máy tính Mac hay máy tính Windows
Chi tiết nhất về ngôn ngữ C
Các chuyên đề nâng cao như cấp phát địa chỉ (memory allocation), stack & heap và binary file IO.
Bạn có thích hợp khóa học này không?

Beginners – nếu bạn chưa lập trình bao giờ, bạn có thể theo học C step-by-step.
Lập trình viên chuyển sang học C từ ngôn ngữ lập trình khác như Java, Ruby hay Python.
Bất kỳ ai muốn học C++ hay Objective-C. Bạn có thể bắt đầu học ngôn ngữ C.